slideshow_content
image_inside
content

כנס "חדשות בדרכים עתיקות" בנושא ממצא דרך הבשמים

כנס דרך הבשמים
מועד האירוע
27-02-2020 ( יום חמישי )
מיקום האירוע
מדרשת שדה בוקר

לרישום: https://www.fee.co.il/road/signup

בתאריכים ב' ג' באדר תש"פ, - 27 28 בפברואר 2020 תארח מדרשת שדה בוקר כינוס בנושא חדשות בדרכים עתיקות בו עתידים להשתתף חוקרים, ארכיאולוגים, טיילים, ומומחי תיירותושימור מהארץ ומחו"ל. הכינוס הוא פרי יוזמה משותפת של מדרשת שדה בוקר, הספרייה האזורית ובית ספר שדה שדה בוקר והוועדה המדעית לדרכי תרבות של איקומוס ישראל, ושותפים נוספים בהם תיירות הר הנגב, רשות העתיקות ומרכז תרבות איטליה. כינוס זה הוא המשך של שיתופי פעולה קודמים בכנסים שעסקו בנושא דרכי הבשמים.
הכינוס יתמקד בגילוי של קטע הדרך ממעלה מחמל עד מיצד גרפון שעל הנתיב המרכזי של דרך הבשמים ובהשלכות המחקריות של הגילוי. יידונו מספר נושאים מרכזיים נוספים בהם חדשות מתחום המחקר של דרכים עתיקות בדרום הארץ ודרכי תרבות במאה ה- 21 , כולל היבטים על תיירות מורשת ופיתוח אזורי.
מדובר במקטע קצר באורך של כ- 7 ק"מ המחבר בין שני חלקי דרך מוכרים ושמורים היטב, ממעלה מחמל עד מיצד גרפון. לאורך המקטע נתגלו שש תחנות אבני מיל ובהן אחת עשרה אבנים - שעל חלקן מופיעות כתובות בשפה היוונית והלטינית. בכתובות מוזכרים שמותיהם של הקיסרים ספטימיוס סוורוס ופרטינקס, ששלט למשך 86 ימים בלבד. הגילוי התאפשר בזכות מחקר מקדים של צוות בית ספר שדה ומסע רגלי באזור שהתקיים בחודש פברואר 2018.
הכינוס יאפשר דיון במגוון שאלות בהן: מה היו הגורמים לקביעת תוואי הדרכים, מהו סוג הסחורות שעבר בהן, האם קיים קשר עם חרותות הסלע, מה ניתן ללמוד מהכתובות על אבני המיל לאורך הדרכים. וכן, מהי המהות ומהי המשמעות של דרכי תרבות במאה ה- 21 , מי הם ההולכים בדרכים אלה כיום והנוסעים בהן, מהם ההיבטים היישומים של פיתוח הדרכים כחלק ממערך מקומי ואזורי בכלל וכחלק מקידום תיירות מורשת בפרט. כיצד מנהלים אתר מורשת עולמי לינארי כדרך תרבות, וכיצד שומרים על האתר ודואגים לתחזוקה שוטפת של הדרך
ורכיביה.
את הכינוס ילווה סיור מקצועי באזור קבר השייך שמעל בורות נחל עבדת ברמת מטרד, בו עברה דרך עתיקה ושלאורכה נתגלו חרותות סלע וכתובות מתקופות שונות. במהלך הסיור ייבחנו הכתובות.

לפרטים: ziv1.boker@gmail.com