slideshow_content
magal_pic_top
content

מסעות וטיולים

מסעות וטיולים

מכינת הנגב היא מסגרת להכשרת מנהיגות צעירה בישראל, והמכינה רואה באהבת הארץ ערך מרכזי בסולם הערכים של בוגריה. על פי תפיסתנו, אהבה אינה אפשרית בלעדי הכרות בלתי אמצעית, לכן ההכרות עם הארץ בכלל ועם הנגב בפרט היא עבורנו יעד חשוב במכינה.

בנוסף להיותו כלי להטמעת ערכי אהבת הארץ, הטיול משמש במכינה ככלי חינוכי להקניית ערכי מנהיגות ולהתנסות בהדרכה, בארגון ובניהול פרויקטים.

המכינה מקיימת 30-40 ימי סיור וטיול בשנה.

 

המכינה מקיימת מספר רב של מסגרות לטיול והכרת הארץ: טיולי יום - טיולים קצרים להכרת האיזור, טיולים מתמשכים - טיולים נודדים 'כל הציוד על הגב', סדנאות שטח - לתרגול מיומנויות שדה והתנסות במנהיגות בשדה, סיורים לימודיים - מפגשים עם אדם וטבע כחלק מתכנית הלימודים.