slideshow_content
magal_pic_top
content

תרבות יהודית חילונית-ריבונית

תרבות יהודית חילונית-ריבונית

מכינת  הנגב שמה דגש על יצירת תרבות יהודית ייחודית, מתוך תפישת עולם ריבונית.

מכינת הנגב מאמינה שחלק מתפקיד המכינות הוא לחשוף את המשתתפים ליהדות עשירה ומגוונת במטרה לגבש את זהותם היהודית. כמכינה יהודית חילונית-ריבונית, מכינת הנגב שמה דגש על עיצוב אורחות החיים, החגים והשבתות המכינתיות ברוח ייחודית. מטרת מכלול הפעולות של המכינה היא להעניק לחניכים בסיס אינטלקטואלי רחב ומעמיק לצד מגוון דעות ודרכים כדי שאלה יוכלו להיות אדונים לזהותם ותרבותם היהודית ויבססו את זהותם כאנשים ריבוניים ועצמאיים. הפעלת מערך הקורסים השונים, מפגש עם דמויות, טקסטים ורעיונות, וכן התנסות משמעותית באורחות חיים מעשירים את עולמם של החניכים ומעניקים להם כלים לעיצוב זהותם ותרבותם. שיאי התכנית מתרחשים בעת שהחניכים מתנסים, הלכה למעשה, בקיום ריטואלים תרבותיים-יהודים פרי מחשבתם ויצירתם, כאנשים ריבוניים וחופשיים לעצב את חייהם.