slideshow_content
search_pic
content

מקורות

 • הרב אוחנה ר’ - "ספר מראה הילדים .רפואות וסגולות גדולות ותועלות", הוצאת יריד הספרים ­ כח ספרים.
 • אלון, ע’ .עורך כללי - ’אנציקלופדיה החי והצומח’, הוצאת משרד הבטחון, 1982.
 • אגמי, מ’ - ’צמח החודש’, הוצאת הגנים הבוטניים, אוניברסיטת תל­אביב.
 • ביילי, י’, דנין, א’ - ’שמות צמחים אצל הבדואים’, רשימות מיום העיון הבדואי ה’, 1974, עמ’ 1­48.
 • דונולו, ש’ - ’כתבי רפואה’ ערוך ומבואר על­ידי ז’ מונטנר, הוצאת מוסד הרב קוק, תש”ט.
 • דנין, א’ - ’הצומח בנגב מצפון לנחל פארן’, הוצאת ספרית פועלים והוצאת יחדיו, 1977.
 • דנין, א’ - ’העירית הגדולה’, ’טבע וארץ’ 1967, עמ’ 68­69.
 • דפני, א’ - ’הדודאים נתנו ריח- פרקים מפולקלור צמחי ישראל’, הוצאת החברה למחקר מדעי שימושי, אוניברסיטת חיפה, גסטליט חיפה.
 • דפני, א’ - ’צמחי בר ראויים למאכל’, הוצאת החברה להגנת הטבע.
 • דפני, א’ - ’פרחים, סגולות ואגדות’, הוצאת משרד הבטחון, 1991.
 • דפני, א’ - ’ספר הפרחים שלי’, הוצאת כנה, ירושלים,
 • הראובני, נ’ - ’שיח ועץ במורשת ישראל’, הוצאת נאות קדומים, 1984.
 • הראובני, נ’ - ’טבע ונוף במורשת ישראל’, הוצאת נאות קדומים, 1980.
 • .ויזל, י’, אגמי, מ’ - ’צמחי מלחה בישראל’, הוצאת המדור לאקולוגיה בע”מ, תשל”ט, רח’ זית 6, נווה עוז, פתח­תקוה.
 • ויזל, י’, כהן, ש’, בנימיני, נ’ - ’צמחי רעל בישראל’, הוצאת המדור לאקולוגיה, 1977.
 • חבקוק, י’ - ’חיים במערות הר חברון’ - הוצאת משרד הבטחון.
 • טל, פ’ - ’צמחי מרפא’, הוצאת דביר, ספרית רשפים.
 • כרמון, י’ - ’צמחים במולדת’, הוצאת יבנה, 1965.
 • כסלו, מ’ - ’אקולוגיה של ההאבקה בצמחי מדבר’, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
 • לוי, ש’ - ’רפואה, היגיינה ובריאות אצל הבדואים בדרום סיני’, הוצאת החברה להגנת הטבע.
 • לוסטיג, ד’ - ’יסודות ורפואות חכמי הקבלה’, הוצאת דוד בן­זאב.
 • ליבוביץ’, י’ ,עורך כללי - ’האנציקלופדיה העברית’, הוצאת החברה להוצאת אנציקלופדיות, תשכ”ט.
 • פלביץ’, ד’, יניב, ז’, דפני, א’, פרידמן, י’ - ’סקר צמחיית הבר כמקור לתרופות’, הוצאת משרד המדע והפיתוח, ירושלים, 1985.
 • פלביץ’, ד’, יניב, ז’ - ’צמחי המרפא של ארץ­ישראל’, הוצאת תמו ז­מודן, 1991.
 • פלדמן, א’ - ’צמחי המשנה’, הוצאת הספרים דביר לעם.
 • פז, ע’ - ’בארץ אהבתי’, הוצאת מסדה, 1988
 • פליטמן, ע’, חן, ק’, דנין, א’, שמידע, א’ - ’צמחי ישראל בתמונות’, הוצאת מסדה.
 • צ’יזיק, ב’ - ’אוצר הצמחים’, הוצאת המחבר, תשי”ב, 1975.
 • קריספיל, נ’ - ’ילקוט צמחים’, הוצאת כנה, ירושלים, 1985.
 • קריספיל, נ’ - ’צמחי מרפא ­ מדריך שדה לצמחי המרפא של ארץ­ישראל’, הוצאת כנה, ירושלים.
 • קריספיל, נ’ - ’צמחי המרפא של הרמב”ם’, יריד הספרים ­ כח ספרים, 1989.